Wherever we are the only place we call home is ARAKAN.

Friday, September 25, 2009

ရခိုင္ရခိုင္ကဗ်ာ စစ္တမ္း

အနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္း(၁)

နိဒါန္း
“ကဗ်ာေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးက
အကြ်န္႔အထက္မာ ထီးထီးမားမား စီးမိုးထား
အကြ်န္ကား သူ႔ေအာက္နား
မုန္လာရြက္လိုက္ေကာင္ခူး
ေၾကာက္ဒူးတုန္ဖို႔ ေကာင္းေရအၿဖစ္”
John Keats (1795-1821)

ရိုးမေတာင္ၾကီးကို အကြ်န္ေမာ္ၾကည့္လုိက္ေတ။ တိမ္နာင့္ေတာင္ခိုးအံု႔ဆိုင္းမွဳိင္းရီ။ ဝီဝီဝါးဝါးေတာင္ထိပ္မဟီ၊ အကြ်န္က ေတာင္ၿခီမာ မွိဳဟင္းခူးနီရ။ အပါးက ေတာင္ပူစာ ေခ်တစ္လံုးထက္တက္ပ်ာ လွမ္းၾကည့္ေရ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိ တထြီးတသီးနာင့္။ ၿမင္ကြင္းက မွုန္မွုန္ရီရီ။ ေတာင္ပူစာေခ်ထက္က ဆင္းပ်ာၾကည့္ခါမွ ေတာင္ပူစာက ေတာင္ပူစာမဟုတ္။ အုတ္ပံုကို ေညာင္ပင္ၾကီးမ်ိဳထားလို႔ ႏွစ္ခ်ီပ်ာ ေတာင္ပူစာေခ်ပိုင္ၿဖစ္နီစြာ။

အကြ်န္႔ရင္မွာ စူးစူးယွယွခံစားလိုက္ရေရ။
အင္း……..ထပ္တူဗ်ာေယ။
ရခိုင္ကဗ်ာေတာင္ၾကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေက ရင္ေမာေရ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္း မဟိသီး။ ရခိုင္ကဗ်ာသမိုင္း ဝီလာဝီး။ အကြ်န္႔ရို႔က ရခုိင္ကဗ်ာစစ္တမ္းတေစာင္ရီးခ်င္စြာ။ ပစ္မွတ္မဟိဘဲ ပစ္ရဖို႔ပံုမ်ိဳး။ ပစ္မွတ္မဟိလား ဟိေရ။ ထင္းထင္းၿပက္ၿပက္မၿမင္ရ။ ေယဇုနာင့္ ပစ္ဖို႔လက္ကမဝ့ံမရဲ။ ပစ္ခ်ိန္တန္လို႔မပစ္လိုက္ရ။ အခါေႏွာင္းမွ ထြက္လာေရ ေအစစ္တမ္းကို “ရခိုင္ကဗ်ာစစ္တမ္း“ အစား ”ရခိုင္ကဗ်ာစစ္တမ္း (အနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္း)” လို႔ရာ….ေခၚလိုက္ရေရ။ နားလည္ပီးပါ။

၁။ ဂႏၱဝင္စာပီ
၁း၁ အေၿပာက အယင္၊ အရီးကေနာက္
”အသံ” ေရဘာသာစကားဧ့ အၿခီခံၿဖစ္ပါေရ။ ယင္းအသံတိကို သေကၤတၿပဳလို႔ေၿပာကတ္ဆိုကတ္ ဆက္သြယ္ကတ္ေတ။ ေယဇုနာင့္ ဘာသာစကားကို အသံသေကၤတစနစ္ (System of Vocal Symbols) လို႔ ဆိုကတ္ေတ။
အသံသေကၤတမာ အဓိပၸါယ္ဟိေရ။ ယင္းအဓိပၸါယ္ကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုေရ ႏွစ္ပရိေစၦဒ အၾကာၾကီး ညွိႏွုိင္းတည္ေဆာက္ယူခရေရ။ လိုအပ္ခ်က္အရ စကားသံကိုအၿခီခံပ်ာ အကၡရာကို မွာေဖြကတ္ေတ။ အရီးဘာသာစကား (Written Language) ကိုထြင္လာကတ္ေတ။
အၿပန္အလွန္နားလည္ၿခင္း၊ အဓိပၸါယ္ဟိၿခင္း၊ အဓိပၸါယ္သိၿခင္းေရ အေၿပာ၊ အရီးဘာသာဧ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္ေတအတြက္ အသံုးၿပဳၿဖစ္စိုဥ္ (Process) တေလွ်ာက္လံုး ယင္းဘာသာစကားေရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆန္းသစ္နီေရ။ ေယဒါေလ့ ေလာကဓမၼနိယာမကို ေက်ာ္လို႔မရ။ အခ်ိန္ကာလ၊ နီရာဌါနကိုလိုက္ၿပီးေက (၁) အသံေၿပာင္းမူ (၂) အသံထြက္ေၿပာင္းမူ (၃) အဓိပၸါယ္ေၿပာင္းမူ (၄) သဒၵါေၿပာင္းမူဟိေရ။ အေၿပာဘာသာစကားေရ အရီးဘာသာစကားထက္ပိုေစာေရ။ အေၿပာဘာသာစကားကမူလ၊ အရီးဘာသာ စကားက တစ္ဆင့္ခံၿဖစ္ေတ။
ခြင့္လြတ္ပါ။ ေအပိုင္ ”ရကၡေယမွ မဏိၰဳင္ေလ” လို႔ၿပည္တည္နီစြာက အကြ်န္႔ရို႔စာပီသမားတိရင္မွာ ခုလုခုလု တင္နီေရ (၁) ေဒသအလိုက္ စကားသံကြဲမူ (၂)စကားသံကြဲမူကို အၿခီခံပ်ာၿဖစ္နီေရ သတ္ပံုၿပႆနာ (၃) ၿဖစ္စိုဥ္ကိုမ်က္ၿခီၿပတ္ေတ အလိုက္သင့္အၿမင္မွားမူတိနာင့္ စြန္႔လႊတ္ရဖို႔စြာကို ႏွေၿမာတသၿဖစ္ပ်ာ မွိ်ဳးလိုက္နီေရ အသီေကာင္ထက္က ဇကန္းပိုင္ ၾကံဳရေရအၿဖစ္မ်ိဳးခံစားရစြာကို အယိုင္းသင့္ေရခါ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္လို႔ေၿပာနီရစြာ ၿဖစ္ပါေရ။

၁း၂ ရခိုင္ဘာသာစကား၊ ရခိုင္စာပီ
ၿမန္မာစကား၊ ၿမန္မာစာပီ

ရခိုင္မာ AD (၄) ရာစု ေဝသာလီေက်ာက္လွီကား (AD ၃၃၀-၉၅၇) ကပင္စာအရီးအသား ဟိနီခပါပ်ာ။ (U San Tha Aung: Arakanese Script: Its Origin and Evolution)။ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ (AD ၉၅၇-၁၄၃၀) မာ ရကၡဝဏၰအကၡရာနာင့္ စာရီးကတ္ခေရ။ ေအနိ ရခိုင္စကားအတိုင္းေၿပာကတ္ေတလို႔ဆိုပါေရ။
ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ေက်ာက္စာ နာင့္ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာရို႔ကို ႏွိုင္းၾကည့္ပ်ာ သုေတသီမစၥတာေတလာက ေအပိုင္ဆိုပါေရ။
”ရခိုင္ဘာသာေရ ၿမန္မာဘာသာနာင့္ အသံထြက္အမ်ားၾကီးၿခားနားမူဟိေၾကာင္း ရခိုင္စကားကပိုမို ရွိက်ၿပီးေက စကားသံနာင့္ စာလံုးေပါင္းရို႔ ပိုမိုဆီေလ်ာ္မူဟိေၾကာင္း၊ လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔က ဘာသာစကားကိုအကၡရာတင္ရီးသားၿခင္းမၿပဳခင္က ရခိုင္စကားသံေရ ၿမန္မာ (ဗမာ) စကားသံနာင့္ ဆင္တူလိမ့္ေမလို႔ ထင္ၿမင္ရေၾကာင္း (L.F. Taylar: The Dialect of Burmese) စာတမ္းမွာဆိုပါေရ။ ဆရာၾကီး (ဦး) ေမာင္စံေဖာ္ကေလ့ေသာ့ယင္းအဆိုကိုေထာက္ခံပ်ာ ”အကြ်န္ရို႔ပါးမာ ေၿမာက္ဦးေခတ္နာင့္ ရိုးမအရွိဖက္က အင္းဝေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္ရို႔ေရ ေခတ္ၿပိဳင္တိ ၿဖစ္ကတ္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာေပၚေပါက္ခေရ ရခိုင္စာဆို၊ ဗမာစာဆိုတိနာင့္ ရွင္ဘုရင္ အခ်င္းခ်င္း ပါးကေတၱ သဝဏ္လႊာရို႔ကိုၾကည့္ေက ဂႏၱဝင္ၿမန္မာစာေရ ရခိုင္၊ ဗမာ ႏွစ္တိုင္စလံုး အသံုးၿပဳေရစာ ၿဖစ္ေၾကာင္းတြိရပါေရ။ စာလံုးေပါင္းက်ခါ အဓိပၸါယ္တူစကားလံုးရို႔ကို အသံထြက္မူ တူဒါေလ့ အတူစာလံုးေပါင္းကတ္ပါေရ။ အသံထြက္မတူဆိုစြာက ဗ်ည္းစကားသံနာင့္ သရစကားသံရို႔ကို ထုတ္လုပ္ပံု မတူလို႔ၿဖစ္ပါေရ” လို႔တူစြာမတူစြာကို စိစစ္ၿပပါေရ။ (ေမာင္စံေဖာ္ ရခိုင္စကားသံနာင့္ စာလံုးေပါင္း)
ေဒၿပႆနာတိေရ လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္ကပင္ၿဖစ္နီေရ ၿပႆနာပါ။ မူလအစကိုဆြဲထုတ္ေက လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း (၁၉၀-၂၀၀) ေလာက္က စတင္ၿဖစ္လာေရ ၿပႆနာလို႔ အတတ္ေၿပာႏိူင္ပါေရ။ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္မာ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ ဦးတင္လွက ”ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔၌ မြန္လူမ်ိဳး၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔ကဲ့သို႔ စာေပအေရးအသား သီးၿခားမရွိေတာ့ေပ။ ၿမန္မာအကၡရာမ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ ၿမန္မာစာအေရးအသားအတိုင္းပင္ ေရးသားေနၾကသည္။ ဖတ္ေသာအခါ ေၿပာေသာအခါတြင္သာ ရခိုင္အသံၿဖင့္ဖတ္ၾက၊ ေၿပာၾကၿခင္းၿဖစ္သည္” လို႔ေၿပာလွာပါေရ။ (ဦးတင္လွ၊ ရခုိင္သံေဆာင္းပါး၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္မဂၢဇင္း၊ ၁၉၅၅-၁၉၅၆)။
ဇာပင္ေၿပာေၿပာ ယင္းေထာက္ၿပခ်က္ကပင္ အကြ်န္ရို႔ကို တပ္လွန္႔ႏိွုးလုိက္စြာၿဖစ္ၿပီးေက ေၿပာင္းလဲမွုၿဖစ္စိုဥ္ကို အၿမင္သစ္နာင့္ၿပန္ပ်ာ ခ်ိဳဥ္းကပ္အေၿဖထုတ္ဖို႔၊ မွန္ကန္ေရအမ်ိဳးသားေရလုပ္နည္းလုပ္ဟန္နာင့္ လမ္းသစ္ကိုေလွ်ာက္ကတ္ဖို႔လိုအပ္နီပ်ာဆိုစြာ မီးေမာင္းထိုးၿပ လိုက္စြာလို႔ခံယူပါေရ။ ဦးတင္လွ မတိုင္ခင္ (၁၈၁၁) ခုႏွစ္ကပင္ သုေတသီ (J.Leyden) ကယင္းၿပႆနာနာင့္ ပတ္သက္ၿပီးေက ေအပိုင္ေၿပာပါေရ။
“The Rukheng race is admitted to be of the same racial stock as the Burmas or Birmans, and is understood to have greatly preceded that nation in civilization. The Burmas, indeed, derive their own origin from the Rukheng, whom they generally dominate Burma Kyi, or the great Barmas, and they consider the Rukheng as the most ancient and original dialect of the Burma Language.” (Leyden. J: On the language and Literature of the Indo-China Nations) ASIATIC RESEARCHERS, Vol. X, 1811)
ယွင္းနီပါေရ။ ရခိုင္ဆိုက ဇာ၊ ၿမန္မာဆိုစြာက ဇာ၊ ဇာကရွီးက်ေရ မူလရင္းၿမစ္ဘာသာစကားၿဖစ္ေတဆိုစြာ သုေတသီ ေဂ်႔လီ(ယ္)ဒန္ (J.Leyden) ေရ ရခိုင္၊ ၿမန္မာ ေက်ာက္စာတိအရ (to judge by the spelling of the oldest stone inscriptions) ေၿပာစြာၿဖစ္ပါေရ။
သုေတသီ ေဂ်လီ(ယ္) ဒန္ေၿပာစြာ ဟုတ္မဟုတ္လက္လွမ္းမီေရ ရွီးေက်ာက္စာတိကို စိေကၾကည့္ပါေမ။
ရွိ/ဟိိ။ ။ ရခုိင္ “မဟိၾကဆိုဝ္၍” (ဘူးေတာင္းကြဲ ေက်ာက္စာ၊ ၁၄၅၂ ေအဒီ)၊
”ဥစၥာဟိလ်က္” (ဗုဒၶဂါယာ၊ မဟာေဗာဓိ ေက်ာက္စာ၊ ၁၂၉၅ ေအဒီ)၊
”ငါနာင့္တူသူလူတြင္မဟိ” (ေလာင္းၾကက္ေတာင္ေမာ္ေက်ာက္စာ၊ ၁၁၂၃ ေအဒီ)၊

ၿမန္မာ ”အခ်င္းခ်င္းအမ်က္တစိမဟိ” (သိဃၤသူ႔သမီးေက်ာက္စာ ၁၂၆၆ ေအဒီ)၊
”ၿမက္ႏုရိယ္ၾကည္ဟိရာ” (အေစာလတ္ေမာင္ႏွံေက်ာက္စာ ၁၂၇၀ ေအဒီ)

ယင္းကိုေထာက္ေက ေလးၿမိဳ႔ေခတ္နာင့္ ပုဂံေခတ္ရို႔ မာ ရခိုင္နာင့္ၿမန္မာေရ ”ဟိ” ကိုအတူတူ သံုးခကတ္ေတ။ ရခိုင္က ဂုထိဆက္သံုးေရ။ ၿမန္မာက အဂု ”ဟိ” အစား ”ရွိ” အသံထြက္ယွိ) လို႔ ေၿပာင္းသံုးစြာကိုတြိရပါေရ။

စာေရး/စာရီး ။ ။ ရခုိင္တိ ဂုထိစာရီး (စာရြီး) လို႔ေၿပာဆုိနီကတ္ေတပိုင္ ပုဂံေခတ္မာေလ့ စာရီးလို႔ပင္ေၿပာကတ္ပါေရ။ ”နိဒါန္းဇာေလတစ္ကႅမ္ရိဧ” (နိဒါန္းစာေလ့ တစ္က်မ္းရီဧ့) (ေပၚေတာ္မူဘုရားေက်ာက္စာ၊ ခုႏွစ္မသိ)၊ စာရိယ္ေသာသုၾကြယ္” (စာရီးေသာသူၾကြယ္) (ငါမ္ ငက်ည္သင္ေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ ၅၁၃-ခု)

ပုဂံေခတ္က ေက်ာက္စာတိမာ ရခိုင္အသံထြက္နာင့္ ရခိုင္စာလံုးေပါင္းတိ မကန္မကန္တြိရပါေရ။ ပုဂံမွာရခိုင္တိနီကတ္လီလာလို႔ ထင္ရပါေရ။ ေယေကေလ့စကားလံုးအသံုးအႏွုန္းတူရံုေလာက္ နာင့္တူေရလို႔ေၿပာလို႔မရပါ။ သဒၵါေဗဒဆိုင္ရာ ရူေဒါင့္စံုက စိစစ္သံုးသပ္ဆံုးၿဖတ္ရဖို႔ ဟိပါသီးေရ။ ေအစစ္တမ္းနာင့္ မဆိုင္လို႔ရပ္ကတ္ပါေမ။

ပုဂံေက်ာက္စာ ရခိုင္အသံထြက္
ကၠယ္ရွဳပ္ပုရွာကာ (ေအရႊီဘုရားကား) (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄)
အဖူရစိယ္ (ဖူးရစီ) (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄)
ပီယဧအ္ (ပီးဧ့) (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄)
ၿသက္မိရအာ (ေအာက္မိရကား) (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄)
သက္သိယ္ (သက္သီ) (စခီပုနာေက်ာက္စာ၊ ၅၃၀)
ၾကီမံု (ၾကီးမံု) (သူေဌးမုခ္ဂူဘုရား၊ ၅၅၉)
လွဴခေသာ (လွဴခေသာ) (ငါေပါင္သင္ေက်ာက္စာ၊ ၅၃၇)
စာတီ (စာတီ) (သူေဌးမုခ္ဂူဘုရား၊ ၅၅၉)
ဟုေတၱ (ဟုတ္ေတ) (ဇမၺဴရာဇိဘုရား၊ ၅၅၈)
ရိယ္ကန္ရိယ္တြင္တန္ထာ (ရီကန္ရီတြင္းတန္ထား) (သင္ၾကီးေညာင္ခုပ္၊ ၅၆၉)
ၾကိယ္ဆိမီတိုင္ (ၾကီးဆီမီးတိုင္) (ပုဂံၿပတိုက္ အမွတ္ ၈၂၊ ၅၇၃)

ပုဂံေခတ္ ၿမန္မာအကၡရာနာင့္ အေစာဆံုးတြိရေရ ”ၿမေစတီေက်ာက္စာ (ခ) ရာဇာကုမာရေက်ာက္စာ (၄၇၄-ခု) ထက္ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္မာတြိရမွ် ေက်ာက္စာတိအရ ”မင္းရင္းၿဖဴဆင္းတုဓမၼခံစာ” (၁၀၉-ခု)က ႏွစ္ေပါင္း (၃၆၅) ႏွစ္ေစာပါေရ။ ”နန္းက်ားမတ္တပ္ရပ္ေတာင္မူဘုရားပလႅင္စာ” (၄၅၁-ခု) ႏွစ္ေပါင္း (၂၃) ႏွစ္ေစာပါေရ။ ”ဘူးကြဲေတာင္ဘုရားေက်ာက္စာ” (၄၅၂-ခု) က (၂၂) ႏွစ္ေစာပါေရ။
ပံုဂံေခတ္ (AD ၁၀၄၄-၁၂၈၇) နာင့္ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ (AD 957-1430) ကေခတ္ၿပိဳင္ပါ။ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္္ အသံထြက္နာင့္ စာလံုးေပါင္းတိကို စာရွည္လတ္ေမလို႔မတင္ၿပပါယာ။ (ရွိေဟာင္းေက်ာက္စာနာင့္သမိုင္းပညာသွ်င္ ဦးဦးသာထြန္း စီစိုဥ္ေရ ”ေရွးေဟာင္းရခိုင္ ေက်ာက္စာမ်ား” မာၾကည့္ႏိူင္ပါေရ)
ေအပိုင္တင္ၿပနီရစြာက ဘံုသံုးစာေရ ဇာသူ႔စာေလ။ ဇာပိုင္ဘံုသံုးၿဖစ္လာေလဆိုစြာ ၿခီရာေကာက္ႏိူင္စီဖို႔ပါ။ သုေတသီေဂ်လီ(ယ္)ဒန္ဧ့ေကာက္ခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ဆန္းစစ္ၿပီးေက အကြ်န္ရို႔ဖာသာ အကြ်န္ရို႔ စိတ္သန္႔သန္႔နာင့္ ႏွလံုးဒံုးဒံုးခ်ပ်ာ ရွိခရီးဆက္ဖို႔လိုပါေရ။ေအမာအေရးၾကီးေရ အခ်က္တခ်က္က အကြ်န္ရို႔ ဘိုးဘီးဘီဘင္ပညာသွ်င္ရို႔ ရီးခေရစာတိစြာ အဂုေခတ္ေၿပာစကားနာင့္ စာလံုးေပါင္းနာင့္ ေၿပာင္းရြိတတ္ေတ နိယာမအရစိေက စီးလီေယာင္ထင္ရေကေလ့ အကြ်န္ရို႔ကိုပိုင္ စာတိပင္ၿဖစ္ေတဆိုေရ အခ်က္ကို လက္ခံႏူိင္ကတ္ဖို႔ ထင္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္က ဇာၿပႆနာ လဲမဟိခပါ။ ေေခတ္တိက ေၿပာင္းလဲလားခ ပါယာ။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ၾကာေရကာလမာ အကြ်န္ရို႔စကားသံတိေရ မိမစစ္၊ ဖမစစ္ၿဖစ္လာရပါေရ။ ဘာသာစကားဧ့ နိယာမအရေၿပာင္းလဲရြိေလ်ာလာေရသေဘာထက္ ပိုထူးေရလို႔ေၿပာႏိူင္ဖို႔ထင္ပါေရ။
ဂ်ပန္ဘာသာေဗဒပညာသွ်င္ ”မီကိုကာအိုဆာဟီတို” က ”အေခ်တိရာမိခင္ဘာသာစကား ကိုမေၿပာေက ဘာသာစကားဧ့ ရွင္သန္ႏူိင္မူေရ ပ်က္သုဥ္းလားေရ” လို႔ဆိုပါေရ။ မိခင္ဘာသာစကား ရွာယူသိုမွီၿခင္း (Native Language Acquisition) အယူအဆကို ပါေမာကၡ အိုဆာဟီတိုက တင္ၿပစြာ ၿဖစ္ပါေရ။ သူ႔အဆိုအရ အေခ်တိေရ မိခင္စကားကိုရွာယူသိုမွီးရေရ။ ယင္းရွာယူသိုမွီးေရၿဖစ္စိုဥ္ ရပ္လခစြာနာင့္ မိခင္ဘာသာစကားဧ့ ကူးဆက္မူမွာ ကြင္းဆက္ (Chain of Transmission) ၿပတ္ေတာက္လားခယာ” လို႔ဆိုပါေရ။ဂ်ာမန္ဘာသာေဗဒ ပညာသွ်င္ ပါေမာကၡ မိုက္ကယ္အီခေရာစ့္က ကမၻာမွာေၿပာနီကတ္ေတ ဘာသာစကားေပါင္း (၆၇၆၀)ဟိေရ။ ၂၁၀၀ ၿပည့္ႏွစ္မာ (၃၀၀) ေလာက္ရာ အသက္ရွင္က်န္ခဖို႔လို႔ တြက္ၿပပါေရ။ (ေမာင္စူးစမ္း၊ ဘာသာစကား၊ သက္ရွိဝန္းက်င္ဖြဲ႔စည္းပံုယိုင္လဲၿခင္း၊ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း၊ ဧၿပီ)။
အဂု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မာနီေရ ရခိုင္တိေရ ေဒအၿဖစ္ဆိုးကိုၾကံဳနီကတ္ပါေရ။ ယင္းရခိုင္ၿပီးေက ေဒက ရခုိင္လာပါဖို႔။ ေယေက အကြ်န္ရို႔ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔လဲ။ တစ္နည္းရာဟိပါေရ။ ဘံုစာကိုဖတ္ပ်ာ အသီေကာင္ထက္က ဇကန္းပိုင္ ေမွ်ာလိုက္မနီဘဲ ရခိုင္အေၿပာအၿခီခံေရ ရခိုင္စာဆန္းသစ္လာေရး ၾကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ကတ္ရပါဖို႔။ရခိုင္စာပီ ဆန္းသစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးစီခ်င္ေက အကြ်န္ရို႔အားထုတ္မူသစ္ (New Endeavour) တိလုပ္ႏိူင္ရပါဖို႔။ အားထုတ္မူသစ္တိကို အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတ္ကာလ သံုးပါးအတြက္ ၿဖန္႔ၾကက္ေဆာင္ရြက္ရပါဖို႔။ ေအမာ မ်က္ေမွာက္စာပီသမားတိနာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္စာပီသမားတိ အေရးပါပါေရ။ မူလမ်ိဳးမဟိပဲ မ်ိဳးဆက္သစ္မဟိ။ မူလမ်ိဳးဆိုစြာ အတိတ္ကအရင္းအၿမစ္ကို ေၿပာစြာပါ။ အတိတ္က ”မ်ိဳး” ကိုဆက္ခံပ်ာ ”ဆက္” ၿပီးေက ”သစ္” လားရဖို႔စြာပါ။ ယင္းခ်င့္ကို ”ၾကားမၿပတ္ ေတသမိုင္းစိုဥ္” (Historical Continuity) လို႔ေခၚပါဖို႔။အကြ်န္ရို႔စာပီေရ သိကတ္ေတအတိုင္း ၾကားၿပတ္ခေရ။ ခါးၿပတ္ခေရ။ ေယဇုနာင့္ က်ီးေထာက္ က်ီးေထာက္ (Limp) ၿဖစ္နီေရ။ ၾကားၿပတ္အက္ထဲကို အေထြေထြအၿပားၿပား အသံတိ၊ စာလံုးေပါင္းတိ၊ အသံုးအႏွုန္းတိ၊ ယိုဥ္ေက်းမူတိ စီးဝင္လာေရ။ ပုတ္ၾကားေက ႏြားခ်ီးဝင္ေရ လို႔ေၿပာနီကတ္ေတမလား။
ဘာသာေဗဒဧ့ ေၿပာင္းလဲတတ္ေတ နိယာမသေဘာကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ရွုၾကည့္ေလ့လာမွု (Objective Observation) အားနည္းေက တစ္စစ မသိမသာေၿပာင္းလြဲ ၿဖစ္ထြန္းလာၿခင္း (Evolution) သေဘာကို မငံုမိႏိုင္ပါ။ ယင္းမငံုမိေက လြတ္လပ္မွု (Liberty) နာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွု (Restraint) သေဘာအရ သမူဟၿဖစ္စီေရ တိုးတက္ဆန္းသစ္မူ Paradoxically Improvement ကိုဇာပိုင္လက္ခံႏိူင္ပါဖို႔လဲ။
စကားဆစ္က်လို႔ေၿပာၾကည့္ပါေမ။ အဂု အကြ်န္ရို႔စာပီသမားတိမာ စာလံုးေပါင္းကြဲစြာကို စာပီနယ္တစ္ခုလံုး က်ဳံးပ်ာ အၿခင္းမ်ား ၿပႆနာလုပ္နီကတ္စြာတိကို စို႔ခပ္ဖို႔ေကာင္းေယာင္ တြိနီရပါေရ။ ယင္းခ်င့္စြာ ေအသေဘာတိကို ေပါ့ေပါ့ဆဆမိေလ်ာ့ကတ္လို႔ ၿဖစ္ပါေရ။ ”ရႊီ” ဆိုေရစာလံုးေပါင္းေရ ”ရႊီ” ၿဖစ္လာဖို႔အတြက္ ကာလႏွစ္ေပါင္း (၁၂၆) ႏွစ္ကို အရြိရြိၿဖတ္သန္းလာခရပါေရ။ သကၠရာဇ္ (၆၅၇)ကရီးထိုးေရ ”မင္းထီးေက်ာက္စာ” မာ ”ရွယ္ပန္ငုယ္ပန္” လို႔ရြီးထိုးခေရ။ သကၠရာဇ္(၇၈၅) ကရီးထိုးခေရ ”ေက်ာက္ေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာ” မာက်ခါ ”ရႊီလီွရႊီတက္” လို႔ စာလံုးေပါင္းေၿပာင္းလာေရ။ အဂု အကြ်န္ရို႔က ”ေရႊ” လို႔ေၿပာနီကတ္၊ ေပါင္းနီကတ္ပ်ာ။ မသိမသာ တရြိရြိေၿပာင္းလဲတတ္ေတသေဘာပါ။ ေကာင္းစြာေလ့ဟိပါဖို႔။ ဆိုးစြာေလ့ဟိပါဖို႔။ ဇာပင္ေၿပာေၿပာ တရြိရြိေၿပာင္းလဲၿခင္း (Evolution) ကိုဇြတ္ၿပဳၿခင္း (Violation) လုပ္ေက သဘာဝနိယာမတရား (Natural Law) ကိုေခါင္းနာင့္ဝင္ေဆာင့္ပိုင္ ဟိပါဖို႔။ၾကိဳက္ေတၿဖစ္စီ၊ မၾကိဳက္ေတၿဖစ္စီ ယိုဥ္ေက်းမွဳဆိုစြာမာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿခင္းသေဘာနာင့္ ေၿပာင္းလဲၿခင္းသေဘာတိ ဒြန္တြဲဟိနီေရ။ ေၿပာင္းလဲၿခင္းဆိုစြာ မာတခါေဖာက္ၿပန္ေသြဖီၿခင္းနာင့္ တိုးတက္ဆန္းသစ္ၿခင္း သေဘာဟိနီပါေရ။ ယင္းသေဘာတိကို ”ေယာနိေသာမနသီကာရ “နာင့္” “ဗဟို” တစ္ခုက ဗဟိုမဟိခင္ (ရခိုင္ထုတ္မဂၢဇိန္းတိက) ထိန္းခ်ဳပ္ပ်ာ ေကာင္းစြာတိကို တည္ၿမဲေအာင္၊ ဆန္းသစ္ ေအာင္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္လားရဖို႔လို႔ သေဘာရပါေရ။
ခ်ဳပ္လိုက္ေက ရခိုင္အာ (Vocal Organ) ကထြက္ေတစကားသံကို ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံထားေရ အကၡရာနာင့္ သေကၤတၿပဳရီးလိုက္ေတစာေရ ရခိုင္စာၿဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္စကားသံကို ပီသေအာင္ သေကၤတ မၿပဳႏိူင္ေရစာကို ရခိုင္စာလို႔ မေခၚႏိူင္ပါ။ “အသံစည္း” ကသူ/ငါ ခြဲပ်ာ စည္းၿခားလိုက္စြာၿဖစ္ပါေရ။
(နတ္ၿမစ္-လွဳိင္းၿပာ)

စာကိုးစာရင္း
၁။ စႏၡမာလာလကၤာရ၊ အသွ်င္၊ ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း
၂။ ဦးသာထြန္း၊ ဦး၊ ေရွးေဟာင္းရခိုင္ေက်ာက္စာ
၃။ ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေက်ာက္စာမ်ား (တြဲ ၁၊ ၂၊ ၄)
၄။ စကၠိႏၡ၊ အသွ်င္၊ ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ား၊
၅။ ေက်ာ္မင္းထင္၊ ရခိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပုဂံေခတ္ၿမန္မာစာဆက္ႏြယ္မွဳ (ကြန္ပ်ဴတာမူ)
၆။ ၿမန္မာကဗ်ာစာတမ္းမ်ား၊ စာေပဗိမာန္
ရ။ ၿမန္မာစာ ညြန္႔ေပါင္း (ပတြဲ)
၈။ စံေက်ာ္ထြန္း၊ ရခိုင္ကဗ်ာနန္႔ ရခိုင္အေတြးအေခၚ
၉။ စံေဖာ္၊ ေမာင္၊ ကဗ်ာစည္းဝါးႏွင့္အၿခားေဆာင္းပါးမ်ား၊ ရွုမဝမဂၢဇင္း
၁၀။ ခိုင္ေအာင္၊ ေမာင္၊ ေခတ္ၿပိဳင္ရခိုင္ကဗ်ာၿဖစ္ေပၚမူစာတမ္း (ကြန္ပ်ဴတာမူ)
၁၁။ ထြန္းၿမင့္၊ ဦး၊ ဘာသာေဗဒ
၁၂။ ထြန္းေရႊ၊ ဦး၊ ကဗ်ာစြယ္စံုက်မ္းၾကီး
၁၃။ ၿမဇင္၊ ကဗ်ာ နရီ ႏွင့္ နိမိတ္ပံု
၁၄။ သာႏို႔၊ ေမာင္၊ ရစ္သင္(မ္) အေၾကာင္း
၁၅။ တင့္ေဆြ၊ ဦး၊ ကဗ်ာဖြဲ႔နည္းနိသ်ည္း၊
၁၆။ LITERATURES, VOL. (1) TO (4),
INDIANA TEACHER’S EDITION.
၁၇။ THE JUNIOR CLASSICS (POETRY) VOL. TO,
P.F. COLIER & SON.

www.arakanlanguage.blogspot.com”ဧ..ဧလည္း ဧတံု တစံုမက္မက္၊ ေခၚခိုက္ခတ္လ်က္၊ ဆက္ဆက္လြေလ၊ အေထြေထြတည့္၊ မေရႏူိင္ဘဲ၊ ဝမ္းလ်င္ကြဲမွ်၊ သဲထဲပူပန္၊ ဝွန္တုန္ၾကက္သီး၊ ေဘးၾကီးေဘးလွ်င္၊ ပ်င္မွ်ၿပည့္လွိဳင္၊ အဆိုင္ဆိုင္တည့္၊ ရခိုင္မည္သာ၊ မဟာသမတ၊ ခတၳိယ၏ ဆက္မွတသြယ္၊ အႏြယ္ကိုပ၊ ေနလပံုစင္း၊ ထြန္းပလွ်င္းဟု၊ သတင္းစကား၊ နာသာမ်ားႏွင့္၊ ထံပါးကေသာ္၊ သားကိုေဖ်ာ္၍၊ မယ္ေတာ္ရွင္မ၊ က်ဴးပါကလွ်င္း”
(ရခုိင္စာဆိုပညာရွင္ ဖဒူးမင္းညိဳ)

”ကြ်န္းတြင္ဇမၺဴ လူတြင္ရခိုင္၊
ၾကိဳင္ဘိသတင္း၊ ကင္းဘိအၿပစ္၊
ခ်စ္သည့္အမ်ိဳး၊ ၾကိဳးသည့္လံု႔လ၊
ၿမတ္စာဂနန္႔၊
ႏွစ္ဝနတ္လူ၊ ခ်စ္ၾကည္ၿဖဴသည္၊
နိဗၺဴ ဆုေတာင္း ၿပည့္အံ့တည္း။“
(ဗုဒၶဝင္အလကၤာ)

”အမ်ိဳးသီလႏွစ္ဌါနကို၊
ၿပည့္ဝမ႑ိဳင္၊
ေစာင့္စြမ္းႏိူင္သည္၊
ရခိုင္နာမ၊ ဘြဲ႔မည္လွၿဖင့္
အႏၱတၱသညားေခၚအပ္ရာတည္း။
(သွ်င္နာဂိႏၵေမာ္ကြန္း)


ပန္းၿမတ္သဇင္

ပန္းၿမတ္သဇင္ - ပန္းသဇင္
သဇင္ေပၚစ
ႏွင္းဝီဝီေက - နတ္ေတာ္လ။

ၿပိဳင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း
ခေမာင္းပင္မွာ - သဇင္ပန္း။

ဆြတ္ခီ ဆြတ္ခီ
မယ္ႏွမမွာ - သဇင္ပန္းကို
ပန္ရစီ။

ႏွမပန္သွ်င္
ပ်ိဳတိုင္းၾကဳိက္ေတ - ပန္းသဇင္
မယ္ၾကင္ေမာင္ေဝ - တက္လို.ဆြတ္ေက
ရခေရ။

ပန္းပြင့္သဇင္
မယ့္ေဂါင္းထက္မွာ - လွလို.ပင္။

တဝက္ကိုပန္ - တတန္ေနာင္က်ဳိး
ၿမတ္စိေႏ ၱေလ- ေညာင္ရည္အိုးမွာ
အၿပည့္ထိုး။

ေမာင္ႏွင့္ႏွမ
သဇင္ပန္းကို - အရင္းတည္
ေမာင္မယ္ႏွစ္ဝ
အခါတန္ - သၾကၤန္လမွာ
ေပါင္းရပါစီ။

ဆံေတာ္သွ်င္ေလ - ေစတီရင္းမွာ
ဆုေတာင္းလီေလ - ဆုေတာင္းလီ။ ။

(ရခိုင္ကႊ်န္းရြာကဗ်ာ)
2 comments:

  1. ရခုိင္နန္ဗမာ ရုိ့ေျပာေရစကားစြာ တိဗက္ျမန္မာအုပ္စုလုိ႕အားလုံးလက္ခံထားကတ္ပါေရ ရီးလာေရခါ သကတနန့္ရီြးေရအတြက္ အသံတိေျပာင္းလားခပါေရ ဥပမာ စာမာ သြယ္လုိ႕ေရးထားေက တိဗက္ျမန္မာနန္႕အသံထြက္ေက သြီျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဖုိ႕ သြယ္၀္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါဖုိ႕ သကတနန့္ထြက္ဖုိ႕ဆုိေက သြယ္ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႕ထင္ေရကၽြန္ေတာ္ေလ့အသံမွန္ကုိမရွာရပါသိ။ယင္းအတြက္နန္႕အေရးကုိၾကည့္ျပီး ဆုံးျဖတ္လုိ႕မရေရပုိင္ အသံထြက္တုိင္းလဲ ေရးလုိ့မျဖစ္ပါသိ ယင္းအတြက္နန္႕ ထပ္ျပီးစံနစ္တက်ေလ့လာဖုိ႕လုိပါေရ။ဗမာစကားနန္႕ကဲံြဖုိ႕ဆုိေက အရီးကုိစပီးအတည္ျဖစ္ေအာင္လဲလုပ္ဖုိ႕လုိပါေရ ၊ဗမာစာအရီးအသားနန့္္္အသံထြက္တိမွာလုိအပ္ခ်က္အမ်ာားၾကီးရိွပါေရ က်ြန္ေတာ္ရုိ႕စံနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေက ယဥ္ေက်းမႈရိွကိုေရာက္ပါဖုိ႕

    ReplyDelete
  2. အကရာနန့္ပတ္သက္လုိ့ေျပာရေက ခုေရးနီကတ္စြာေရ ဗမာလဲမဟုတ္ရခုိင္လဲမဟုတ္ပါ ျဗာမီပါြးျဖစ္ပါေရ ခုအကရာကုိဆက္သုံးျပီး အေရးအသားစံနစ္ကုိအရင္လုပ္ရပါဖုိ႕

    ReplyDelete